Exponeringsförbud

Tobaksreklam är förbjuden i Sverige. Mycket begränsad marknadsföring får ske i butiker som säljer tobaksprodukter så länge budskapen är placerade vid försäljningsstället och inte är uppsökande, påträngande eller uppmuntrar till användning. Detta undantag syftar till att existerande tobakskonsumenter ska kunna göra informerade val och köp.

I en utredning som utförts på uppdrag av regeringen (SOU 2016:14) föreslås förbud för all utpräglad varumärkesinformation, samt att själva tobaksprodukterna (både snus och cigaretter) ska hållas dolda i butiker. Rökare och snusare ska enligt förslaget endast få information via så kallade ’neutrala prislistor’, samtidigt som snusdosor och cigarettpaket förvaras i skåp eller bakom draperier tills ett köp ska genomföras.

Potentiella bieffekter och risker

Trots att ett antal länder redan har infört olika typer av exponeringsförbud finns inga empiriska vetenskapliga belägg för att de leder till minskad konsumtion av tobak. Däremot finns det många potentiella bieffekter och risker med sådana åtgärder, som exempelvis:

Försämrade villkor för konsumenter. Idag efterfrågar många konsumenter mer information om de produkter de väljer mellan – ursprungsmärkningar, detaljerade innehållsförteckningar och produktbeskrivningar gör det enklare för konsumenter att jämföra och välja mellan olika produkter. Ett exponeringsförbud och skyltförbud skulle gå i motsatt riktning.

Stora ombyggnadskostnader för handeln. Om snuskylar inte längre får vara tillgängliga för konsumenter måste nya utrymmen hittas bakom disk. Samtidigt krävs nya typer av snuskylar och cigarettställ som håller produkterna dolda.

Snedvriden konkurrens i handeln. Följer av att stora butiker kan använda varuautomater och att små butiker drabbas relativt hårdare av ombyggnadskostnader.

Omfattande komplikationer för butikspersonal. Ytterligare effekter tillkommer om ett exponeringsförbud kombineras med utredningens andra förslag på åtgärder. Förbud mot smakhänvisningar på snusdosor skulle exempelvis förstärka de negativa effekterna genom ökad butiksadministration och ytterligare omkostnader. Ett försäljningstillstånd ställer därtill ytterligare krav, särskilt om butiksägare samtidigt får ansvar för rökförbud vid butikens entré.

Ökade risker för illegal försäljning. När laglydiga butiker slutar sälja tobak på grund av alla komplikationer. Samt som följd av att mindre nogräknade butiker lättare kan förvara obeskattade produkter när alla tobaksprodukter måste döljas.

Svenska Tobaksleverantörsföreningens remissvar till Tobaksutredningen kan läsas här.